Praktijk psychotherapie   

A.E.M. van Gennip

Beroepscode en klachten

In de praktijk psychotherapie van Gennip is het kwaliteitsstatuut ter inzage beschikbaar. Dit statuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement is van kracht. De geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten.

Als u een klacht over uw behandeling heeft, schroom dan niet om dat te bespreken binnen de therapie. Misschien hebt u andere verwachtingen van de behandeling of van mij, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen.

Het bespreken van onvrede blijkt achteraf vaak juist veel op te leveren. Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klachten dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Zie hiervoor www.nvvp.nl.

We zijn als behandelaars gehouden aan onze beroepscode. Dit wil zeggen dat alles wat u ons toevertrouwt in de intake en behandeling onder beroepsgeheim valt. Zonder uw toestemming worden er geen mededelingen gedaan aan derden. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts/verwijzer. Standaard informeren wij uw huisarts bij het begin en bij de beëindiging van uw behandeling middels een brief. U krijgt deze brief altijd vooraf te lezen en er wordt uw toestemming gevraagd alvorens deze verzonden wordt.

De administratieve afwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg is wettelijk georganiseerd rond de Diagnose Behandel combinatie (DBC). In de DBC registratie wordt het volgende vermeld: de DSM IV classificatie, het aantal contacten (face to face, telefoon, email) wat u hebt gehad, de tijd voor onderzoek en verslaglegging, registratie en therapievorm. Op dit moment is men nog met de ziektekostenverzekeraar in gesprek over de privacy-gevoeligheid van deze informatie; vooral de diagnose (DSM-IV) die tot nu toe vermeld wordt. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig dit vooraf met mij te bespreken.